preloader

Kinderverblijf Glorieux

 

Vormingsdag

19 mei 2022
 

De vormingsdag van onze kindbegeleiders stond in het teken van MeMoQ en ZIKO. De begeleiders gingen met elkaar in gesprek over de dimensies 1 en 2 ‘Welbevinden en betrokkenheid’. Filmmateriaal uit de eigen leefgroep werd bekeken en ze observeerden hoe de kinderen zich voelen en of ze betrokken bezig zijn.  Dit zette aan tot reflectie over hun eigen pedagogisch handelen.  Er werden tips uitgewisseld hoe ze hun handelen op een eenvoudige manier kunnen afstemmen op wat kinderen nodig hebben.

Ook dimensie 6 ‘Diversiteit en ouderbetrokkenheid’ kwam aan bod. Hiervoor werd inspiratie gehaald uit het instrument ‘Ouderbetrokkenheid in de kinderopvang’ van het Vlaams Welzijnsverbond en het zelfevaluatie-instrument van Kind & Gezin. De coronapandemie zorgde ervoor dat ouders de leefgroep niet meer mochten betreden.  Het contact bleef beperkt tot aan de deur van de leefgroep.  Het is echter cruciaal om ouders, als eerste opvoeder(s) van hun kind, actief te betrekken in onze werking en zorg voor hun kind.  Zowel voor de ouders als voor onze begeleiders was het zoeken naar een nieuw evenwicht in deze samenwerking.  Dit is een proces waar we tijdens deze voormiddag de tijd voor namen om over te reflecteren en nieuw leven in te blazen.