preloader

Kinderverblijf Glorieux

 

Kwaliteitszorg

19 mei 2022
 

In 2021 werd in het CKG gekozen om de kwaliteitszorg binnen het CKG aan te sturen vanuit een aparte functie en niet langer meer vanuit het overlegcomité CKG.  Enthousiast ging in de zomer een kwaliteitscoördinator aan de slag. Gebaseerd op de decretale kwaliteitsbepalingen voor de sector en geïnspireerd op het EFQM model werd er een nulmeting gedaan met medewerking van alle medewerkers van het CKG.  Daarnaast werden alle resultaten van belangrijke indicatoren als klachtenregistratie, tevredenheidsmetingen, waarderingsgesprekken … verzameld.

Op basis hiervan werd een kwaliteitsplanning voor de komende 5 jaar geconcretiseerd, alsook een kwaliteitsjaarplan voor 2022. In overleg met alle medewerkers werden prioriteiten bepaald, keuzes gemaakt: een aantal projecten zullen via werkgroepen gestalte krijgen, een aantal procedures worden herzien: spelmateriaal, ondersteuning medewerkers, crisisprocedure, contacten met context ….