preloader

CAR Glorieux

 

Continu verbeteren via inhoudelijke projectgroepen

19 mei 2022
 

De sector van de centra voor ambulante revalidatie situeert zich in een omgeving die gekenmerkt wordt door heel wat interne en externe uitdagingen. Zo veranderen de zorgvragen van cliënten en worden deze steeds complexer, biedt wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten voor diagnostiek en behandeling, nemen de verwachtingen van het Vlaams agentschap zorg en gezondheid toe inzake kwaliteit van zorg en vraagt de maatschappij om mee te bewegen op de digitale golf.

Als C.A.R. willen we ons graag wapenen en voorbereiden op deze veranderingen. Daarom werden  midden 2021 vijf verschillende werkgroepen opgericht waarbij elke medewerker zich verbond aan een thema en op die manier de kans kreeg om de doelstellingen en concrete uitwerking mee vorm te geven.

 

1. Werkgroep Visie & beleid

De werkgroep visie en beleid bestaat uit verschillende enthousiastelingen die zich graag verdiepen in visieteksten, externe plannen en inhoudelijke thema’s om de lange termijndoelen van het centrum na te streven. Via een wekelijks overleg worden belangrijke punten besproken en uitgewerkt. Het jaar 2021 stond in teken van het opstellen van een vernieuwde missie & visie voor het C.A.R NOK, uitwerken van een wachtlijstbeheer en opstellen van het vijfjarig masterplan.

Delphine Vanhamme (kinderpsychiater), Annelies Paemelaere (stafmedewerker), Fien Coessens (psycholoog) en Anneleen Van de Putte (directeur)

2. Werkgroep kwaliteit

Vanuit de werkgroep ‘Kwaliteit’ werden verschillende doelstellingen geformuleerd zowel op korte als op langere termijn.

Als eerste werkpunt werd de huidige doorverwijzingsfiche voor de scholen bekeken. Deze kon efficiënter gemaakt worden. Een nieuw verwijsformulier opstellen laat ons toe beter in te schatten of het opstarten van een multidisciplinair traject de beste optie is voor de hulpvrager. Op dit moment is een digitaal invulformulier voor de scholen opgesteld, dat in de toekomst ook via de nieuwe website ter beschikking zal gesteld worden en ook  via die weg ingediend zal kunnen worden.

Als tweede werkpunt willen we graag de no-shows aanpakken. Voorstellen hiervoor zijn: herinneringsbrief sturen, SMS-bericht sturen de dag vóór de afspraak. Dit blijkt echter te tijdrovend. We willen overstappen naar een automatisch berichtensysteem, maar kunnen daarvoor geen beroep doen op de bestaande systemen van het ziekenhuis. Dit wordt nog verder onderzocht.

Het komende werkjaar zal de intakeprocedure verder geactualiseerd worden en buigen we ons over de onthaalbrochure voor nieuwe werknemers.

Fien Coessens (psycholoog); Sabine Michiels (logopedist); Sinda De Jonghe (ergotherapeut); Christine De Sterck (sociaal verpleegkundige)

3. Werkgroep vraaggestuurd en cliëntgericht werken

Cliëntgericht en vraaggestuurd werken binnen een revalidatiecontext, houdt in dat de cliënt centraal staat. Onderzoeken en behandelingen worden afgestemd op de zorgbehoefte van het kind zelf. We gaan na wat de hulpvraag van het kind is. Dit doen we aan de hand van een foto-interview. Daarom kochten we de kaartenset van de ‘fantastische foto’s’ aan. Dit laat de psychologen toe om op een laagdrempelige manier zicht te krijgen op de hulpvraag van het kind. Een kantteking hierbij is dat onze doelgroep in de toekomst jonger zal worden. Hierdoor voelen we de nood om het materiaal nog aan te passen naar het niveau van jongere kinderen.

Naast de hulpvraag van het kind, is het ook belangrijk om de hulpvraag van ouders, leerkrachten en andere zorgverleners in kaart te brengen. Dit doen we via vragenlijsten die reeds voorhanden zijn in het centrum. Daarnaast gaan we dit ook in gesprek bevragen.

In 2022 willen we inzetten op het uitwerken van een groepswerking voor onze cliënten in de vakantieperiodes.

Els Cansse (psycholoog); Ilse Van Hoecke (psycholoog); Sabrina Hautman (ergo- en psychomotoor therapeut); Isabelle Lebailly (logopedist); Katrien Van Houcke (logopedist)

4. Werkgroep digitalisering

Digitalisering kan pas op het moment dat elke medewerker over een eigen laptop of computer beschikt. Dit was dan ook een belangrijk punt en voorwaarde die op korte termijn kon gerealiseerd worden.

Aansluitend werd dan ook getracht de papieren dossiers te vervangen door digitale versies. Er werd een digitale mappenstructuur aangemaakt waarin alle documenten verzameld worden, waardoor deze steeds voor elke therapeut beschikbaar en raadpleegbaar zijn. Intakeverslagen werden in gescand en alle andere verslagen worden vanaf nu digitaal bewaard.

Daarnaast werd er en formulier ‘historiek’ ontwikkeld om alle info op een overzichtelijke manier bij te houden. Dit vergemakkelijkt niet alleen de werking, maar vermindert ook de papierverspilling.

Sofie Velghe (secretariaat), Anneleen De Buysser  (logopedist); Annelies Paemelaere (stafmedewerker)

5. Werkgroep Fun & PR

Als “werkgroep Fun & PR” staan we enerzijds in voor het creëren van een toffe en gezellige werksfeer. Dit realiseerden we soms al door een kleine attentie zoals het geven  van een kaartje voor een speciale gelegenheid of het opvrolijken van onze wachtzaal met werkjes van de kinderen of door het organiseren van een activiteit. Zo hebben we onze collega Marleen van een mooi afscheid voorzien met een creatief samengesteld cadeau en hartelijke persoonlijke afscheidsbriefjes. Voor onze jaarlijkse nieuwjaarsdrink hadden we gezorgd voor lekkere tapas en belegde broodjes gevolgd door een leuke teambuildingsactiviteit.

Anderzijds houdt het deel PR in dat we ideeën sprokkelen voor het zoeken naar sponsoring en het verzamelen van inkomsten voor de aankoop van nieuw materiaal of voor groepsactiviteiten met de kinderen. We denken hierbij aan het organiseren van een opendeurdag, een koekjesverkoop, …

Hanne Alliet (kinesist); Isabelle Lagaese (ergotherapeut); Christine De Sterck (sociaal verpleegkundige), Veerle Depré (logopedist); Nathalie Wattier (chauffeur)